Van buiten naar binnen

Het beleidsproces bij overheidsorganisaties en semi-overheden ontwikkelt zich steeds vaker ‘van buiten naar binnen´. Burgers, cliënten en belanghebbenden zijn direct betrokken bij de beleidsontwikkeling. Zo’n interactief beleidsproces vraagt om toegankelijke, transparante beleidscommunicatie.

Het beleidsproces verandert

Beleid gaat over mensen: het raakt direct aan de belangen van burgers, inwoners, cliënten, patiënten. Toch leken zij lange tijd het sluitstuk van de beleidsvorming. Organisaties ontwikkelden beleid intern en legden het daarna pas voor aan belanghebbenden. De laatste jaren verandert dat: doelgroepen worden meer en meer actief betrokken bij beleidsvorming en -realisatie.

Belanghebbenden worden beleidsmedewerkers

Gemeenten gaan in gesprek met burgers, zorgorganisaties zitten om de tafel met cliënten. Zo krijgen doelgroepen niet alleen inspraak in het beleid: ze maken behoeften en wensen kenbaar, leveren input, genereren ideeën en nemen soms ook zelf het initiatief om beleidsveranderingen te agenderen. Zo ontstaat beter en effectiever beleid, met meer betrokkenheid en draagvlak.

Van buiten naar binnen: transparante beleidsteksten

Met het beleidsproces verandert ook de communicatie over beleid: een open, interactief proces vraagt om toegankelijke, transparante beleidsteksten. Teksten waarin het niet gaat om wat de zender te vertellen heeft, maar om wat de ontvanger wil en moet weten.

Het werkt ook van binnen naar binnen!

Schrijf je een interne beleidstekst? Ook dan helpt de van buiten-naar-binnenstrategie. Want ook intern is niet iedereen even betrokken bij het thema, even goed op de hoogte, even bereid om jouw presentatie van de feiten te volgen of jouw argumenten te aanvaarden. Wees ook bij een interne tekst dus gevoelig voor verschillende doelgroepen, hun betrokkenheid, kennis en visie. Ook voor hen werkt een tekst die ‘van buiten naar binnen’ geschreven is, stukken beter.